ފޮތް: ޤުރްއާނުގެ އަލީގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން

މިފޮތަކީ ޤުރުއާނުގެ އަލީގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުން، މިނަމުގައި އަޅުގަނޑު ލިޔެފައިވާ ފޮތެކެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިފޮތުގައި ބަލާލައިފައި ވާނީ، ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ނަބީބޭކަލުން، އެބޭކަލުންގެ ދަރިކަލުންނާއި ދަރިކަނބަލުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަޢުލީމާއި އިރުޝާދުގެ މައްޗަށެވެ.

މިފޮތް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މިޢިބާރާތަށް ފިއްތަވައިލައްވާ!

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން