ލީފްލެޓް: އިސްލާމީ ޢަޤީދާ

މިލީފްލެޓްގައި އަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ ޚާއްޞަ ޞިފަތަކާއި، ބާޠިލު ޢަޤީދާގެ ނޭދެވޭ ނަތީޖާއާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. މިލީފްލެޓް ޑިޒައިންކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދިސަލަފިއްޔާ.ނެޓް ގެ ޓީމުންނެވެ. އެހެންކަމުން، އެފަރާތަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުރުގެ ޖިޒީއެއް އަރިސްކުރަމެވެ. މިލީފްލެޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މިޢިބާރާތަށް ފިއްތަވައިލައްވާ!

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން